DevSpace Technical Conference 

DevSpace

menu

Friday

Time Ballroom 1 Ballroom 2 Ballroom 3 Ballroom 4 Ballroom 5
8:00 AM Keynote
8:30 AM
9:00 AM
9:30 AM
10:00 AM Session Session Session Session Session
10:30 AM
11:00 AM
11:30 AM Session Session Session Session Session
12:00 PM Lunch
12:30 PM
1:00 PM Session Session Session Session Session
1:30 PM
2:00 PM
2:30 PM Session Session Session Session Session
3:00 PM
3:30 PM
4:00 PM Session Session Session Session Session
4:30 PM

Saturday

Time Ballroom 1 Ballroom 2 Ballroom 3 Ballroom 4 Ballroom 5
8:00 AM
8:30 AM Session Session Session Session Session
9:00 AM
9:30 AM
10:00 AM Session Session Session Session Session
10:30 AM
11:00 AM
11:30 AM Session Session Session Session Session
12:00 PM Lunch
12:30 PM
1:00 PM Session Session Session Session Session
1:30 PM
2:00 PM
2:30 PM Session Session Session Session Session
3:00 PM
3:30 PM
4:00 PM Session Session Session Session Session
4:30 PM
5:00 PM Closing Session